Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 117/89, η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) βοηθείται στο έργο της από Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων οι οποίοι έχουν γνώση για το θέμα. Τέτοιοι φορείς είναι Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κλινικοί Ψυχολόγοι, Νευρολόγοι, Ειδικοί Παιδοψυχίατροι, Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί με ειδίκευση στη νοητική υστέρηση, Φυσιοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές. Η σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ρυθμίζονται με Κανονισμούς τους οποίους εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο. Σχετικοί Κανονισμοί έχουν εκδοθεί το έτος 1990 (Κ Δ Π 155/90)